MẸ SẦU BI
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Hạ xác con ẵm vào lòng
Tắm con bằng suối lệ ròng chứa chan
Xác con huyệt đá mộ chôn
Mẹ như cùng chết một lần táng chung
Mẹ thật là Đấng Đồng Công
Liên kết đau khổ Mẹ cùng Chúa con
(Trích thơ của Vinh Sơn)