DẤU ĐANH CHÚA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Ngước nhìn Thánh Giá lòng đầy tin yêu
Giêsu đã chết thương đau
Con đường Thánh Giá nhiệm mầu, quang vinh
Âm thầm sám hối chân tình
Xin được đồng hành với Đức Kitô
(Trích thơ của Trầm Thiên Thu)