CHÚA TRÊN THẬP GIÁ
Ảnh của Sr. Huyền Trân

Lối Chúa đóng đinh!
Thập giá thọ hình,
Máu đào núi Sọ!
Chết trong khổ hình!
(NTT)