PHÚC THAY/BLESSED!
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Phúc thay người không nghe lời bọn ác nhân,
không đi chung đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
nhưng vui thú với lề luật CHÚA,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.
(Thánh Vịnh 1)