CHỚM XUÂN TRÊN ĐỒI
Ảnh của Lê Trị

Ơn trên mưa nắng hài hòa
Xuân về đồi núi nở hoa rộn ràng.
(nđc)