PHÚT SUY TƯ
Ảnh của Sr. Huyền Trân

Xin Ngài làm cơn gió cuốn đời con chơi vơi.
Xin Ngài là nguồn cội hướng đời con trôi xuôi.
Xin Ngài làm con sóng cho đời con biển rộng.
Xin Ngài làm bến sông để đời con neo buông.
(Trích thơ của Nguyễn Mộng Huỳnh)