CHỚM XUÂN HOA CƯỜI
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Tạ ơn mưa nắng Chúa ban
Cuối đông hoa đã hân hoan dạt dào.
(tn)