CHIÊM NIỆM THÁNH GIÁ
Ảnh của Tấn Đạt

Chúa trên thập giá vang lời!
Con cần có Chúa hướng đời con đi
Đường ngay nẻo chính sinh thì
Thiên đàng vinh phúc ước gì hỡi con !
(Trích thơ của Thầy Phạm Thế Hiền)