CÂY CỔ THỤ VÀ NÚI
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Cây kia cổ thụ cây già
Núi bao trăm tuỗi vẫn là núi non.
(nđc)