THẮP HƯƠNG ĐẦU NĂM
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Đầu năm lên chùa thắp hương
Cầu may cầu phúc muôn phương an bình..
(nbk)