VŨ ĐIỆU TANGO
Ảnh của Đặng Đức Cương

Tango vũ điệu mê hồn
Mười hai bước nhảy bồn chồn chơi vơi
Thăng trầm mười tám lả lơi
Hai mươi ba bước như khơi nỗi sầu
(Trích thơ của Châu Nam Kim Minh)