TÁO CHÍN TRÊN CÀNH
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Trái ngon chớm chin trên cành
Nhớ về trái táo địa đàng tổ tông
Tội là tội của cha ông
Trần gian con cháu đeo gông đời đời.
Tạ ơn Chúa cả trên trời
Ngôi Hai giáng thế cứu đời trần gian
(tn)