TUỔI GIÀ
Ảnh của Tấn Đạt
Mai kia cũng tới một ngày
Tuổi già, sức yếu rơi ngay vào mình
Mấy ai trong cõi nhân sinh
Tự tâm quán chiếu, thân mình về sau?.
(Trích thơ của Diệu Nguyễn)