CHỐN TỊNH YÊN
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Đôi khi cần chốn tịnh yên
Niệm suy lời Chúa răn khuyên trần đời
(bt)