MỘT MÌNH/BY MYSELF
Ảnh của Robert Helfman
Một mình tuy có thảnh thơi
Suy đi ngẫm lại hai mình nên thơ vui đời.
(bt)