NẮNG MỚI
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Nắng mới
Hoa mới
Ngày mới
Năm mới,
Mong sao hạnh phúc tràn đầy khắp nơi.
(tn)