BÓNG CÂY CHIỀU TÀ
Ảnh của Tấn Đạt
Nhìn hàng cây dưới chiều tà
Nhớ vườn dừa ngọt quê nhà thuở xưa
(bt)