HƯỚNG VỀ BELEM
Ảnh của Tấn Đạt
Hai ngàn năm trước vì "tình"
Trong đêm đông giá Ngài sinh ra đời,
Nằm trong máng cỏ xanh tươi,
Trong chuồng chiên vắng ý Trời được nên
(KD)