MỘT THOÁNG SUY TƯ
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Hôm nay được phút thảnh thơi
Để tâm lắng đọng một thời gian lâu
Tư duy về biển rộng sâu
Tận cùng đáy biển nào đâu sóng dồi
Sóng là hiện tượng mà thôi
Sóng to sóng nhỏ đến rồi lại đi..
(Trích thơ của Thích Nữ Thu Liên)