TRUYỀN GIÁO

Cảm hứng bài kết giảng tĩnh tâm cho linh mục đoàn Phát Diệm của Đức cha Giuse Nguyễn Năng

Giáo hội ưu tiên chọn người nghèo
Gương Thầy Chí Thánh quyết noi theo.
"Ngài bỏ giàu sang nên nghèo khó
Để ta nghèo khó lại phong nhiêu"(2Cor 8,9)

Người nghèo quanh ta vốn có nhiều
Nhưng ta giúp đỡ chẳng bao nhiêu
Họ cần thương yêu hơn thương hại
Chia sẻ hơn bố thí tự kiêu!

"Tình yêu đích thực thúc đẩy ta
Chẳng vì nhu cầu, phô trương ra.
Đúng hơn họ đẹp trên dáng vẻ...
Giải phóng, đồng hành mới tiến xa"(NVTM s. 199).

Truyền giáo mở ra tới mọi nhà
Tinh thần phải mới, lòng thiết tha.
Lửa cháy trong tim người truyền giáo
Xây dựng Nước Trời phải "Đi Ra"!

Lm. Phêrô Hồng Phúc