Đức Thánh Cha mời gọi hãy cầu nguyện cho tự do tôn giáo ở Châu Á

Trong bức Thông điệp gửi đi bằng video, Đức Thánh Cha công bố ý cầu nguyện cho tháng Giêng này là “hãy cầu nguyện cho tự do tôn giáo ở Châu Á”.
Đức Thánh Cha xin tất cả đừng quên những ai đang tranh đấu cho đức tin vào tự do.
Trong bản văn của Thông điệp Video này Đức Thánh Cha nói: Trong một xã hội văn hoá đa dạng của Châu Á, Giáo Hội phải đối diện với nhiều mặt và trong thực tế nhiệm vụ của Giáo Hội lại càng khó khăn hơn khi đối diện với các nhóm thiểu số.
Những thách đố và những khó khăn này cần được đi sâu vào các truyền thống tôn giáo thiểu số khác, với những con người cụ thể hầu chúng ta có thể chia sẻ những ước mơ một cách khôn ngoan trong sự thật và trong ơn linh thánh.
Khi chúng ta nhớ đến những người bị bách hại vì tín ngưỡng của họ, chúng ta cần vượt lên những khác biệt về lễ nghi hay nguyên tắc: Chúng ta đặt mình vào tâm trạng của những người người đang tranh đấu để gìn giữ bản sắc tôn giáo của họ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả chúng, để các Kitô hữu, và các tôn giáo thiểu số khác ở các nước châu Á, được tự do thực hành đức tin của họ một cách sung mãn.