Bài thánh ca chính thức của Đại Hội Giới Trẻ 2016

Bản dịch này do Đức TGM Saigòn phê chuẩn