Đức Tổng Giám mục Bernard Auza, sứ thần Tòa Thánh và là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến "dự thảo sơ khởi" một tài liệu mà một khi hoàn thành, sẽ hướng dẫn các chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc từ 2015 đến 2030.

Đức Tổng Giám mục Auza nói rằng phái đoàn Tòa Thánh “tin tưởng rằng chúng ta sẽ đi đến một chương trình nghị sự phát triển mới với tham vọng là tìm cách đạt được sự phát triển bền vững và một cuộc sống xứng đáng cho tất cả mọi người. Thông qua chương trình mới này, cộng đồng quốc tế sẽ mạnh dạn giải quyết những thách đố lớn nhất trước đó, như tình trạng nghèo đói cùng cực, sự loại trừ ngày càng tăng những người yếu thế và dễ bị tổn thương, và sự xuống cấp dần ‘ngôi nhà chung của chúng ta’ là môi trường”.

Ngài nói thêm: “Phái đoàn của tôi cho rằng chương trình mới này nên đặt con người tại trung tâm của nó, không chỉ là người thụ hưởng chính của sự phát triển bền vững, mà còn là tác nhân và là người quản lý của nó, trong khi hoạt động trong tình liên đới với những người có nhu cầu lớn nhất đối với thiện ích chung của xã hội và môi trường”.

Đức Tổng Giám mục Auza ca ngợi dự thảo đầu tiên này "cũng được sắp xếp và đã bao gồm các quan điểm từ tất cả các thành phần và các bên liên quan." Đồng thời, ngài chỉ trích là tài liệu còn rườm rà và nói thêm, "Chúng tôi sẽ phản đối việc áp đặt trên các nước và các dân tộc các mục tiêu và những tiêu chí trái với pháp luật và các giá trị của họ”