Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 không tham dự vào Thượng Hội Đồng Ngoại Thường về Gia Đình, nhưng có thể ngài sẽ tham dự nghi lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào ngày 19 tháng 10. Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã cho biết như trên.

Lịch trình của Thượng Hội Đồng "rất mệt nhọc và lâu giờ" nên vị Giáo Hoàng nghỉ hưu không đủ sức khoẻ để tham dự, cha Federico Lombardi giải thích với các ký giả như trên về sự vắng mặt của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 trong các cuộc thảo luận của Thượng Hội Đồng. Cha trưởng phòng Báo Chí nêu ra nhận xét rằng kể từ khi nghỉ hưu Đức Bênêđíctô thứ 16 đã từ chối tham gia vào các cuộc thảo luận công cộng, và đã "sống một cuộc sống chiêm niệm và cầu nguyện."

Tuy nhiên, gần đây Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã tham gia trong các nghi lễ phụng vụ. Mới đây nhất là buổi lễ dành cho người cao niên, và phát ngôn viên Vatican nói rằng "tất cả mọi người hy vọng sẽ được gặp ngài trong lễ phong chân phước cho Đức Phaolô VI."