2013-08-12 Vatican Radio

Các phụ huynh được mời gọi để dậy cho con cái biết bảo vệ đời sống, và ý thức rằng đời sống là một quà tặng của Thiên Chúa. Đây là điều Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong điện văn gửi nhân dịp Tuần Lễ Quốc Gia cho Gia Đình tại Ba Tây.

Chủ đề cho năm nay của tuần lễ này là: “Việc chuyển tiếp và giáo dục về đức tin Kitô trong gia đình.” Tuần Lễ Gia Đình được khởi sự vào ngày Chúa Nhật và được Hội Đồng Giám Mục Ba Tây cổ võ.

Trong điện văn, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các phụ huynh trong “sứ mệnh cao quý và đòi hỏi” của họ là “những người cộng tác đầu tiên” với Thiên Chúa, trong việc cung ứng cho con cái của họ những hướng dẫn quan trọng, và bảo đảm cho chúng có một tương lai tốt đẹp.

Vì lý do này, Đức Thánh Cha nói, trích dẫn Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin Lumen Fidei: điều quan trọng là các phụ huynh, bên trong gia đình của mình, cần “khuyến khích việc chia xẻ các biểu lộ về đức tin để giúp cho con cái dần dân trưởng thành trong chính đức tin của chúng.” (Lumen Fidei, 53)

Ngoài ra, các phụ huynh được mời gọi để chuyển tiếp cho con cái, bằng lời nói và hành động, “chân lý nền tảng về đời sống và tình yêu nhân loại đang tiếp nhận ánh sáng mới từ sự mạc khải của Thiên Chúa.”

Trong một nền văn hóa làm suy giảm giá trị của đời sống con người, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng phụ huynh được mời gọi để giảng dậy cho con cái biết bảo vệ đời sống, khởi sự ngay trong bào thai, và ý thức rằng đời sống là một quà tặng của Thiên Chúa và một sự bảo đảm cho tương lai của nhân loại.

Ngài cũng nói về tầm quan trọng của việc chăm sóc cho người già, nhất là các ông bà của con cái: vì họ là “những kỷ niệm sống động” của một cộng đồng, và biểu hiệu cho sự khôn ngoan.

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành Toà Thánh và dâng các gia đình Ba Tây cho Đức Mẹ Aparecida.