LIÊN ĐOÀN Công Giáo VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA

CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG PHÓ TẾ
Phó Tế PHAOLÔ HOÀNG NGỌC QUÝ

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chúc mừng Tân Phó Tế Phaolô Hoàng Ngọc Quý (Thành Phố Forth Worth, Taxes) vừa được bầu làm Chủ Tịch Cộng Đồng Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2 năm (July 2013- July 2015). Xin Chúa chúc lành và ban nhiều Ơn cần thiết để Thầy Phaolô chu toàn trách nhiệm lo cho Cộng Đoàn Phó Tế và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Chân thành cám ơn Phó Tế Michael Nguyễn Kim Khánh rất nhiều đã phục vụ nhiệt tâm trong nhiệm kỳ 2 năm vừa qua cho Cộng Đoàn Phó Tế và Liên Đoàn. Xin Chúa tiếp tục ban cho Thầy và Gia Đình sức khỏe và trần đầy Ân Sủng, để Thầy tiếp tục đem những tài năng Chúa ban phục vụ cho Cộng Đồng Phó Tế, Liên Đoàn và Giáo Hội.

Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô - Bổn Mạng Liên Đoàn, chúc lành cho các công việc mục vụ của chúng ta.
Liên đoàn.

Kính chào trong Chúa Kitô,

Philadelphia ngày 14 tháng 07 năm 2013
Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ