Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 7 Năm 2022
DLịch
ÂLịch
Áo
Tv
Lễ
01/07
03-06
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13
02/07
04-06
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17
03/07
05-06
X
Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 66:10-14; Tv 66:1-3,4-5,6-7,16-20; Gl 6:14-18; Lc 10:1-12,17-20; Lc 10:1-9
04/07
06-06
X
2
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26
05/07
07-06
X
2
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38
06/07
08-06
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7
07/07
09-06
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15
08/07
10-06
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23
09/07
11-06
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33
10/07
12-06
X
Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Đnl 30:10-14; Tv 69:14-17,30-31,33-34,36-37; Tv 19:8,9,10,11; Cl 1:15-20; Lc 10:25-37
11/07
13-06
Tr
3
Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1
12/07
14-06
X
3
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24
13/07
15-06
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27
14/07
16-06
Tr
Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-21; Mt 11:28-30
15/07
17-06
Tr
Thánh Bonaventure, Gmtsht
Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8
16/07
18-06
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21
17/07
19-06
X
Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 18:1-10; Tv 15:2-3,3-4,5; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42
18/07
20-06
X
4
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42
19/07
21-06
X
4
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50
20/07
22-06
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9
21/07
23-06
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17
22/07
24-06
Tr
Thánh Maria Mađalêna
Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23
23/07
25-06
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30
24/07
26-06
X
Chúa Nhật thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
St 18:20-32; Tv 138:1-2,2-3,6-7,7-8; Cl 2:12-14; Lc 11:1-13
25/07
27-06
Đỏ
1
Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35
26/07
28-06
Tr
1
Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43
27/07
29-06
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46
28/07
30-06
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53
29/07
01-07-Nhâm Dần
Tr
Thánh Mátta
Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58
30/07
02-07
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12
31/07
03-07
X
Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gv 1:2,2; Tv 90:3-4,5-6,12-14,17; Cl 3:1-5,9-11; Lc 12:13-21