Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 12 Năm 2019
DLịch
ÂLịch
Áo
Tv
Lễ
01/12
06-11
Tm
1
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Gr 33:14-16; Tv 25:4-5,8-9,10-1413; Lc 21:25-28,34-36
02/12
07-11
Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11
03/12
08-11
Tr
Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24
04/12
09-11
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
05/12
10-11
Tm
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
06/12
11-11
Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
07/12
12-11
Tr
Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
08/12
13-11
Tm
2
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
Br 5:1-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Pl 1:4-6,8-11; Lc 3:1-6
09/12
14-11
Tr
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
10/12
15-11
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
11/12
16-11
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
12/12
17-11
Tr
Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
13/12
18-11
Đỏ
Thánh Lucia, Đttđ
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
14/12
19-11
Tr
Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
15/12
20-11
H
3
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
Xp 3:14-18; Is 12:2-3,4,5-6; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18
16/12
21-11
Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27
17/12
22-11
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
18/12
23-11
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
19/12
24-11
Tm
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
20/12
25-11
Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
21/12
26-11
Tm
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
22/12
27-11
Tm
4
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
St 5:1-4; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45
23/12
28-11
Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
24/12
29-11
Tr
Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
25/12
30-11
Tr
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
26/12
01-12-Kỷ Hợi
Đỏ
Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
27/12
02-12
Tr
Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
28/12
03-12
Đỏ
Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29/12
04-12
Tr
Lễ Thánh Gia
1 Sm 1:20-22,24-28; Tv 84:2-3,5-6,9-10; 1 Ga 3:1-2,21-24; Lc 2:41-52
30/12
05-12
Tr
Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40
31/12
06-12
Tr
Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18