Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 6 Năm 2019
DLịch
ÂLịch
Áo
Tv
Lễ
01/06
28-04
Đỏ
3
Thánh Justin, Tđ
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
02/06
29-04
Tr
3
Chúa Nhật thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 7:55-60; Tv 97:1-2,6-7,9; Kh 22:12-14,16-17,20; Ga 17:20-26
03/06
01-05-Kỷ Hợi
Đỏ
Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
04/06
02-05
Tr
Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
05/06
03-05
Đỏ
Thánh Boniface, Gmtđ
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
06/06
04-05
Tr
Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
07/06
05-05
Tr
Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
08/06
06-05
Tr
Thứ Bẩy trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
09/06
07-05
Đỏ
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Rm 8:8-17; Ga 14:14-16,23-26
10/06
08-05
X
2
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
11/06
09-05
Đỏ
2
Thánh Barnabas, Tông Đồ
2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
12/06
10-05
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
13/06
11-05
Tr
Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
14/06
12-05
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
15/06
13-05
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
16/06
14-05
Tr
Lễ Chúa Ba Ngôi
Cn 8:22-31; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15
17/06
15-05
X
3
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
18/06
16-05
X
3
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
19/06
17-05
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
20/06
18-05
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
21/06
19-05
Tr
Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
22/06
20-05
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
23/06
21-05
Tr
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
St 14:18-20; Tv 110:1,2,3,4; 1 Cr 11:23-26; Lc 9:11-17
24/06
22-05
Tr
4
Sinh Nhật Thánh Gioan
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
25/06
23-05
X
4
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
26/06
24-05
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
27/06
25-05
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
28/06
26-05
Tr
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4
29/06
27-05
Đỏ
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
30/06
28-05
X
Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
1 V 19:16,19-21; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62